Hướng dẫn vệ sinh âm đạo giả Flashlight 7 kiểu rung 02

Hướng dẫn vệ sinh âm đạo giả Flashlight 7 kiểu rung 02

Rút bộ phận rung và âm đạo giả ra khỏi vỏ rồi rửa sạch. Thế là xong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *